Kullanıcı Sözleşmesi

“tzv.org.tr” Kullanıcı Sözleşmesi

tzv.org.tr sitesi üyelerine içerik paylaşımı dahilinde haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Site üyeleri ‘kullanıcı’ adı ile anılır ve aşağıda maddeli olarak sıralanmış güncel sözleşme maddelerine uymak ile yükümlüdür.

 1. Kullanıcı, tzv.org.tr’ye üye olarak veya tzv.org.tr’yi ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Kullanıcı, tzv.org.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Türk Zeka Vakfı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı’nın tzv.org.tr’ye içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, içerikleri favorilere ekleyebilmesi için anasayfada bulunan “Kayıt / Giriş” bağlantısındaki “Kayıt”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı ad ve soyadı, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak tzv.org.tr’ye üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
 4. Kullanıcı kendisinin olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullanıcının sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Türkiye Zeka Vakfı’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Türkiye Zeka Vakfı sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 5. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 6. Kullanıcı, tzv.org.tr’ye Facebook hesabı ile üye oluyorsa, TZV’nin Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere tzv.org.tr’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, isteği doğrultusunda gizlilik ayarlarını güncelleyebilir.
 7. Kullanıcı, tzv.org.tr’nin dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda tzv.org.tr’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 8. Kullanıcı, tzv.org.tr sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 9. tzv.org.tr’ye yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, tzv.org.tr’ye üyeler tarafından girileceği gibi tzv.org.tr editörleri tarafından da girilebilecektir.
 10. tzv.org.tr’ye yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından eklenen, tzv.org.tr’ye yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 11. Türkiye Zeka Vakfı, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir.
 12. Türkiye Zeka Vakfı, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 13. tzv.org.tr’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, tzv.org.tr’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, tzv.org.tr’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 14. tzv.org.tr’de yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 15. Kullanıcı, Türkiye Zeka Vakfı tarafından talep edilmeden ve/veya Türkiye Zeka Vakfı’ndan yazılı onay almaksızın ve/veya Türkiye Zeka Vakfı ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın tzv.org.tr’de reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. tzv.org.tr hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Türkiye Zeka Vakfı ile iletişim kurunuz.
 16. Türkiye Zeka Vakfı, tzv.org.tr’nin belli alanlarını veya kategorilerini, tzv.org.tr’de kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 17. tzv.org.tr’ye üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 18. Türk Zeka Vakfı (TZV) , Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, tzv.org.tr’yi kullanırken ya da tzv.org.tr’ye üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, tzv.org.tr’de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya TZV’nin gerekli görmesi halinde tzv.org.tr’yi kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda TZV’nin ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 19. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tzv.org.tr’de yer alan tüm içerikler ile TZV markası ve tzv.org.tr alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları TZV’ye aittir veya TZV tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler TZV’den izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz.
 20. Tüm mali hakları TZV’ye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 21. tzv.org.tr’de yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Her durumda, tzv.org.tr’de yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması TZV’nin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 22. Kullanıcı, tzv.org.tr’de yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını tzv.org.tr’ye yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.
 23. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı tzv.org.tr’nin ve TZV’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 24. TZV, tzv.org.tr’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı TZV’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple TZV’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 25. TZV, tzv.org.tr’nin hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 26. TZV, tzv.org.tr’de yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya tzv.org.tr’nin üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda TZV’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 27. TZV’nin veya TZV’nin hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, TZV’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 28. Kullanıcı’nın tzv.org.tr’ye verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak TZV’ye verdiği veya TZV’nin erişimine onay verdiği bilgilerdir. TZV, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak TZV, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 29. TZV, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber TZV tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde TZV’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, tzv.org.tr’yi her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla TZV tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
 30. Kullanıcı, tzv.org.tr’yi ziyaret ettiği süre boyunca TZV, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 31. TZV, zaman zaman tzv.org.tr’ye, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları TZV’nin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak TZV’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak TZV’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 32. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Türk Hukuku uygulanacaktır.
 33. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, TZV’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 34. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın tzv.org.tr’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile TZV’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın tzv.org.tr’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini TZV’ye yazılı olarak bildirecektir. TZV’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın TZV’ye bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve TZV’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 35. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 36. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 37. Bu Sözleşme, tzv.org.tr’ye yeni özellikler eklendikçe veya tzv.org.tr, Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın tzv.org.tr’yi her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 1 Şubat 2017 tarihinde güncellenmiştir.

Üyelik sözleşmesiyle veya tzv.org.tr uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Adres: ODTÜ Teknokent ODTÜ-Halıcı Yazılım Evi Üniversiteler Mah. 06800 Çankaya/Ankara
E-posta: info@tzv.org.tr

Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.