Vizyon/Hedef

Vizyon

Düşünme, algılama, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, bilgi ve beceri düzeyi yüksek insanlardan oluşan bir kimlikle Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi.

Hedefler

· Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere daha fazla önem verilmesinin sağlanması

· Bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması

· Yetişmiş insan gücünün nitelik ve nicelik olarak artırılması

· Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi. Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde enstitü, teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumların oluşturulmasına ilişkin politikaların üretilmesi

· Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının AB ülkelerinin ortalama düzeyine çıkarılması

· AR-GE faaliyetlerine GSYİH’den ayrılan payın % 1’in üzerine çıkmasının sağlanması

· Fikri ve sınaı haklar konusundaki yasal düzenlemelerin, AB’ye uyumu dikkate alarak, ülke koşulları çerçevesinde oluşturulması ve sürekli güncelleştirilmesi. Yaratıcı fikirler, bilimsel-teknolojik buluşlar ve yazılım dahil her türlü fikir ve sanat ürünüyle ilgili hakların korunması

· Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması

· Devletin “Bilgi ve Bilişim Politikaları”nın belirlenmesi ve izlenmesi için tüm ilgili birimlerin uyum ve eşgüdümünün sağlanması

# #